06.11. Postup občana ve vztahu k Exekutorské komoře ČR

vydáno 06.11.2012 09:05 | autor: Miroslav Hofmann

Vzhledem k tomu, že se množí dotazy na případy, kdy občan neuspěl se svou stížností u Exekutorské komory ČR, považuji za nutné sdělit následující informace.

Postup ve vztahu k exekutorům, tj. podání občanů, jejich dotazy, stížností atd. zveřejňuje Exekutorská komora ČR na svých webových stránkách www.ekcr.cz v sekci „Dohled nad činností exekutorů“. Občan by tedy měl nejprve postupovat podle poučení na těchto webových stránkách.

Pokud Exekutorská komora ČR stížnost občana nevyřídí, doporučuji obrátit se na stát, tj. na ministerstvo spravedlnosti, které ze zákona vykonává státního dohled nad exekuční činností a nad další činností exekutora podle exekučního řádu (podle ustanovení § 7 odst. 1 zákona číslo 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů).

Mimo jiné i poučných a informačně srozumitelných webových stránek MSp (http://portal.justice.cz/Justice2/ms/ms.aspx?j=33&o=23&k=5861 vyplývá, že … ministerstvo při výkonu dohledu prověřuje zákonnost postupu soudního exekutora, dodržování kancelářského řádu a plynulost a délku exekučního řízení.

 

Při výkonu státního dohledu je ministerstvo oprávněno:

- provádět pravidelné kontroly exekutorských úřadů,

- nahlížet do spisů, listin a evidenčních pomůcek exekutora, pořizovat si z nich výpisy a kopie,

- požadovat ve lhůtě, kterou stanoví, písemné vyjádření exekutora k věci, která je předmětem státního dohledu,

- požadovat ústní vysvětlení exekutora, popřípadě jeho zaměstnance k věci, pokud písemné vyjádření není nutné nebo je nedostatečné,

- vstupovat do prostor exekutorského úřadu po předchozím oznámení soudnímu exekutorovi nebo jeho zástupci, který je vedením úřadu pověřen.

 

Jak podat podnět k výkonu státního dohledu…?

Státní dohled vykonává oddělení státního dohledu odboru dohledu ministerstva spravedlnosti i na základě podnětů fyzických nebo právnických osob.

 

Podnět lze podat vždy v písemné podobě:

-   poštou na adresu Ministerstvo spravedlnosti ČR, odbor dohledu, Vyšehradská 16, 128 10  Praha 2,

-   e-mailem na osd@msp.justice.cz (nutnost zaručeného elektronického podpisu),

-   do datové schránky – ID kq4aawz

-   osobně na podatelně ministerstva v úředních hodinách (pondělí až pátek od 7:30 do 16:15 hod)

 

Určitě není vhodné se obracet osobním dopisem přímo na ministra spravedlnosti, ale je nutno využít formulář, který má stěžovatel k dispozici na stránkách http://portal.justice.cz (v sekci „Dohledová činnost“, „soudní exekutoři“), ten vyplní a odešle. Pokud tohoto formuláře nevyužije, musí občan ve svém podnětu uvést následující údaje:

-         jméno, příjmení, adresu trvalého bydliště

-         v případě, že podnět podává zástupce občana, identifikační údaje právního zástupce

             (s plnou mocí k zastupování)

-         označení exekutora a exekutorského úřadu, jehož postupu se podnět týká

-         spisová značka řízení (___EX_____/____)

-         postavení občana v předmětném řízení (povinný, oprávněný, třetí osoba)

-         informaci o podaných opravných prostředcích, případně jiných návrzích

-         stručné vylíčení skutečností, v nichž občan spatřuje pochybení exekutora

-         informaci o tom, zda byl podán podnět k dohledu k jinému orgánu (Exekutorská

            komora ČR, předseda soudu) a jakým způsobem byl vyřešen

-         pokud možno veškerá tvrzení doložit kopiemi relevantních listin

 

Upozorňuji však na to, že ve vztahu k Exekutorské komoře ČR je Ministerstvo spravedlnosti oprávněno přezkoumat soulad rozhodnutí komory s právními předpisy dle § 8b a násl. e.ř. a projednat správní delikt komory dle § 124b odst. 4 e.ř. Pravomoc zasahovat do činnosti Exekutorské komory ČR v jiných oblastech však nebyla ministerstvu spravedlnosti svěřena. Z tohoto důvodu není ministerstvo oprávněno jakkoli ovlivňovat vyřizování stížností na na postup soudních exekutorů jejími orgány nebo urgovat Komoru o vyřízení stížností.

Proto znovu upozorňuji i na to, že zmíněný zákon o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) obsahuje mimo jiné rovněž odpovědnost exekutorů za způsobenou škodu (viz § 32), ale kárnou odpovědnost exekutorů v hlavě X. Vzhledem k tomu, že soudní exekutor je úřední osobou dle § 127 odst. 1 písm. f) trestního zákoníku – a může se stát v případě překročení své pravomoci, výkonem své pravomoci způsobem odporujícím jinému právnímu předpisu atd. i podezřelým z trestného činu zneužití pravomoci úřední osoby podle § 329 trestního zákoníku. V takovém případě lze podat postupem podle § 158 odst. 2 trestního řádu trestní oznámení policejnímu orgánu nebo státnímu zástupci.

Miroslav Antl (senátor)

 

 

KOMENTÁŘE

NEMOCNICE RYCHNOV NAD KNĚŽNOU

Rychnovská nemocnice je řadu let mojí prioritou...! více... NA „COVIDÍ“ ŠPIČKU - SENÁTORSKOU MYČKU :-) více... Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje na svém zasedání 17. června 2019 o plánované fúzi krajských nemocnic nerozhodlo více... Zobrazit další zprávy

Audiozáznam pořadu Stanislava Motla s hostem Miroslavem Antlem ke stažení [ZDE]

NAJDETE NÁS NA FACEBOOKU